دسته‌ها
رله و حفاطت

حفاظت ارت فالت (50G/51G یا 50N/51N)

فانکشن 50 یا 51

حفاظت 50 برای اتصال کوتاه هستش و حفاظت 51 برای اضافه جریان.

دسته‌ها
رله و حفاطت

کوربالانس یا CT ارت فالت

CBCT: Core-Balence Current Transformer
E/F: Earth Fault, ارت فالت یا خطای زمین