دسته‌ها
برق قدرت تابلو برق

تابلو برق متال کلوز و متال کلد

Metal Enclosed Switchgear: تابلو متال اینکلوز، تابلو متال کلوز
Metal Clad Switchgear: تابلو متال کلد

این ها دو نوع از انواع تابلو برق میباشند. و بصورت دقیق تر، تابلو متال کلد زیر مجموعه یا یک تابلو خاص خانواده متال اینکلوز میباشد.