دسته‌ها
رله و حفاطت

کوربالانس یا CT ارت فالت

CBCT: Core-Balence Current Transformer
E/F: Earth Fault, ارت فالت یا خطای زمین